Polityka prywatności

W trosce o prywatność i ochronę danych osobowych udostępniamy niniejszą Politykę prywatności.

Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) ? zwane "RODO".

1. Kogo dotyczy polityka prywatności:

Polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Luba sp. z o.o. danych osobowych obecnych, byłych oraz potencjalnych Klientów, osób reprezentujących naszych Klientów biznesowych i wszystkich odwiedzających i korzystających z usług naszej strony.

Uszczegółowieniem niniejszej polityki mogą być informacje przekazywane w momencie zbierania danych osobowych przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych (formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy).

2. Administrator.

Administratorem Państwa danych jest:
- operator sklepu - Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOUTON interactive Krzysztof Baran, z siedzibą w Siedlcach i adresem: 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 265, e-mail: sklep@luba-group.com
- producent, właściciel serwera, na którym znajduje się oprogramowanie do obsługi sklepu www.luba-group.com - LUBA Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71.

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych (Osoba wyznaczona ds. ODO). Możesz skontaktować się z nami:
Mailowo: biuro_luba@lshpl.com
Telefonicznie: +48 25 / 759 32 23
Za pośrednictwem poczty: Luba sp. z o.o. ul. Sosnkowskiego 71, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

3. Jakie dane osobowe zbieramy?

W zależności od charakteru wzajemnej relacji, możemy zbierać i przetwarzać wszystkie lub część następujących kategorii danych osobowych:

 1. Imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz zajmowane stanowisko;
 2. Informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres firmy którą reprezentujesz, numery telefonów i podane adresy email;
 3. Twój udział w naszych wydarzeniach (prezentacje produktów) oraz naszą wzajemną komunikację;
 4. Twoje zainteresowania naszymi produktami lub usługami.

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym formularzu (newsletter, formularz kontaktowy, formularz zgłoszeniowy itp.)

4. W jakim celu zbieramy i przetwarzamy dane osobowe?

Dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru wzajemnej relacji lub usług z których będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś:

 1. realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a;
 2. zarządzanie naszymi wzajemnymi relacjami;
 3. komunikacja z Tobą lub firmą, którą reprezentujesz;
 4. przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziłeś taką wolę i udzieliłeś nam zgody;
 5. wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać z naszych usług;
 6. zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości lub ustaw podatkowych;
 7. analizy statystyczne. Używamy zautomatyzowanych narzędzi by prowadzić badania statystyczne dotyczące ogólnych trendów obejmujących nasze usługi i produkty oraz zainteresowania naszymi usługi i produktami. By móc prowadzić nasze badania, możemy łączyć i analizować różne rodzaje ww. danych. W takiej sytuacji wykorzystujemy wyłącznie dane zagregowane i nie wykorzystujemy nazwisk, adresów email ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią identyfikację;

Szczegółowe informacje dotyczące celów przetwarzania zawarte mogą przy danym formularzu (np. newsletter, formularz kontaktowy).

5. Usługi newsletter

Jeżeli poprosiliśmy Cię o zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów realizacji usługi newsletter poprzez akceptację ?zapisz?, ?wyślij? lub podobne (co oznacza przesyłanie informacji handlowych o naszych produktach i usługach, promocjach, wydarzeniach lub aktualnościach drogą elektroniczną) - możesz wycofać zgodę w każdym czasie za pomocą specjalnego odnośnika zawartego w każdej wiadomości lub przez skontaktowanie się z nami telefonicznie. Dane przekazane nam przez Ciebie dla realizacji usługi newsletter zbieramy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.).

Jeżeli występujesz w imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz, jesteś naszym klientem, kontrahentem lub innym partnerem biznesowym możemy kierować do Twojej organizacji na podany przez Ciebie adres korespondencji lub e-mail informację o naszych produktach i usługach na podstawie naszych uzasadnionych interesów. Dane podane przez Ciebie jako reprezentanta firmy poprzez usługę newsletter traktujemy jednak jako Twoje prywatne dane i zapewniamy możliwość rezygnacji z otrzymywania tych informacji w ten sam sposób, jak w przypadku klientów indywidualnych. Nasza oferta produktów i usług może jednakże trafić do Twojej organizacji w związku z realizacją naszych prawnie usprawiedliwionych interesów i może być związana z inną formą naszej współpracy.

6. Formularze kontaktowe

Jeżeli chcesz nawiązać z nami współpracę, skorzystać z naszych usług lub produktów lub zadać nam pytanie możesz przekazać nam swoje dane osobowe poprzez dostępne na naszych stronach formularze kontaktowe. Nie żądamy wówczas zgody na przetwarzanie Twoich danych, gdyż przetwarzamy je w oparciu o nasze usprawiedliwione interesy, którymi są udzielenie odpowiedzi na zadanie pytanie, marketing naszych produktów i usług (np. jeżeli chcesz otrzymać od nas ofertę) albo działania zmierzające do zawarcia umowy.

7. Dostawcy

Jeżeli występujesz w imieniu firmy lub instytucji, którą reprezentujesz - jesteś naszym dostawcą, przetwarzamy Twoje dane osobowe w związku i na potrzeby zawartej umowy oraz w ramach naszych usprawiedliwionych interesów (np. dochodzenia i obrona roszczeń). Przetwarzamy Twoje dane, aby wywiązać się z obowiązków prawnych i nie dłużej niż to jest konieczne lub wynika to z przepisów prawa.

8. W oparciu jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następujące podstawy prawne, aby spełniać obowiązki prawne, które są na nas nałożone przez RODO i przepisy krajowe:

 • w oparciu o Twoją zgodę (np. gdy chcesz otrzymywać newsletter); Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o Twoją zgodę, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie poprzez zastosowanie się do szczegółowych instrukcji co do przetwarzania lub instrumentów pozwalających na jej wycofanie (np. poprzez link w wiadomości, którą otrzymałeś, anulowanie subskrypcji lub podobne) lub poprzez skontaktowanie się z osobą wyznaczoną ds. ODO.
 • na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub też interesów stron trzecich; Przetwarzając Twoje dane osobowe na podstawie naszych uzasadnionych interesów lub interesów stron trzecich, będziemy podejmować właściwe działania by zabezpieczyć Cię przed możliwymi szkodami. Nasze uzasadnione interesy mogą obejmować, na przykład, cele marketingowe (promocję naszych produktów i usług). By dowiedzieć się więcej na temat wskazanych interesów, zobacz wymienione wyżej cele, dla których przetwarzamy dane osobowe;
 • na podstawie zawartej umowy w celu niezbędnym do jej wykonania lub na podstawie działań zmierzających do jej zawarcia;

9. Jak zbieramy Twoje dane?

Większość danych, które przetwarzamy to informacje, które przekazałeś/aś nam z własnej woli. Jednakże w niektórych, sporadycznych przypadkach, zwłaszcza, jeżeli korzystasz z naszych określonych usług możemy przetwarzać dane osobowe, które jesteśmy w stanie wywnioskować względem Ciebie na podstawie innych informacji, które nam przekazujesz oraz które pozyskujemy w toku relacji z Tobą. Dane te nie będą przetwarzane dłużej niż jest to konieczne lub będą niezwłocznie usuwane.

10. Gdzie są przetwarzane Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe lokalnie na terytorium Polski. Jednakże, wiele z naszych działań biznesowych może być również realizowane (np. w celu uzyskania większej wydajności) w przyszłości poprzez przetwarzanie lub konsolidację informacji o Tobie w wyspecjalizowanych lub scentralizowanych bazach danych i systemach zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach. W szczególności dotyczy to usług podwykonawców, z których korzystamy lub będziemy w przyszłości korzystać (hosting). W rezultacie część Twoich danych może być przekazana innym podmiotom. Jednakże, każdy nasz partner, któremu powierzymy przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie je przetwarzać w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania lub inny instrument prawny. Dochowamy staranności, aby zbieranie, otrzymywanie, używanie, udostępnianie lub inne operacje na Twoich danych osobowych odbywały się zgodnie z obowiązującym prawem, niniejszą polityką prywatności oraz naszymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami. W Luba sp. z o.o. tylko grupa upoważnionych lub autoryzowanych pracowników będzie posiadać dostęp do Twoich danych z racji konieczności posiadania takiego dostępu (administratorzy IT, personel sprzedażowy i marketingowy, księgowość).

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych komukolwiek poza Luba sp. z o.o. za wyjątkiem zaufanych stron trzecich, które realizują dla nas funkcje biznesowe lub świadczą nam inne usługi (kierowcy, kurierzy, poczta itp.). Takie strony trzecie będą zobowiązane do odpowiedniej ochrony Twoich danych osobowych, na podstawie umów, które spełniają wymagania obowiązującego prawa w tym zakresie lub na podstawie właściwych ustaw. Twoje dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim władzom publicznym, gdy wynika to z przepisów prawa (np. by uniknąć przestępstwa lub oszustwa lub by spełnić polecenie sądu lub inny obowiązek prawny polskiego lub unijnego organu lub sądu).

11. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Luba sp. z o.o. zobowiązuje się właściwie chronić Twoje dane osobowe zgodnie z przyjętymi wewnętrznymi politykami, procedurami i standardami tak, aby dane osobowe były chronione przed nieautoryzowanym użyciem lub dostępem, bezprawnymi modyfikacjami, utratą lub zniszczeniem. Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane, włączając w to konieczność zachowania zgodności z obowiązkami prawnymi i podatkowymi (np. ustawa o rachunkowości) oraz dla rozpatrywania sporów, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Twoje dane osobowe nie będą transferowane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w których prawo może nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony Twoich danych.

12. Przysługujące prawa:

W każdym czasie masz prawo dostępu do danych osobowych oraz możliwość ich aktualizacji i zmiany. Możesz zrealizować również wszelkie inne prawa jakie posiadasz na mocy obowiązujących przepisów prawa ochrony danych, a w szczególności prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania oraz, wykreślonym prawem zakresie, prawo przenoszenia części Twoich danych do innych organizacji. Masz również prawo do sprzeciwu względem pewnych rodzajów przetwarzania Twoich danych osobowych, jak również w wypadku, gdy prosiliśmy o Twoją zgodę, na wycofanie tej zgody w każdym czasie. Wymienione prawa mogą być ograniczone w niektórych sytuacjach - np. kiedy możemy wykazać, że jesteśmy zobowiązani prawnie do przetwarzania Twoich danych. Jeśli pragniesz skorzystać z należnych Ci praw, wszystko co musisz zrobić to przesłać odpowiednią prośbę do osoby wyznaczonej ds. ODO. Musisz pamiętać, że możemy wystąpić o dodatkowe informacje w celu ustalenia Twojej tożsamości.

Możesz również skontaktować się z nami w przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w odniesieniu do niniejszej polityki prywatności. Jednakże, jeśli wciąż masz jakiekolwiek wątpliwości masz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU
DOŁĄCZ DO NAS NA INSTAGRAM