Regulamin

REGULAMIN SKLEPU www.luba-group.com

Regulamin określa zasady sprzedaży produktów firmy LUBA Sp. z o.o. oferowanych w sklepie internetowym www.luba-group.com

1. Informacje ogólne

1.1. www.luba-group.com (zwany dalej Sklepem) jest jedynym oficjalnym sklepem internetowym sprzedającym produkty LUBA Sp. z o.o.. Sklep działający pod adresem www.luba-group.com prowadzony jest na zasadach partnerskich przez firmy: MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce, tel. 666 011 181, email sklep@luba-group.com - operator Sklepu oraz LUBA Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71 - producent.

1.2. Sprzedaż produktów odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Użytkownikiem, a sklepem internetowym www.luba-group.com.

1.3. W celu złożenia zamówienia, zamawiający powinien korzystać z najnowszych wersji przeglądarek: Mozilla FireFox, Chrome, Opera, Edge lub Internet Explorer. Powinien mieć włączoną obsługę Java Script oraz obsługę plików Cookies.

1.4. Każdy klient Sklepu przed złożeniem zamówienia powinien zapoznać się z Regulaminem dostępnym i możliwym do pobrania na stronie sklepu.

1.5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Złożone zamówienie i potwierdzone przez Sklep oznacza zawarcie umowy pomiędzy Sklepem a Klientem.

1.6. Znaki towarowe użyte na stronie są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały podane wyłącznie w celu identyfikacji.

1.7. Do każdego zrealizowanego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT (korekta faktury VAT) jest dostarczana do Klienta w postaci papierowej lub elektronicznej.


2. Oferta produktowa

2.1. Aktualna oferta produktowa jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i jest umieszczona w serwisie internetowym www.luba-group.com.

2.2. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływania.

2.3. Minimalna wartość zamówienia wynosi 30 zł.

2.4. Bezpłatne dodatki reklamowe nie podlegają wymianie ani reklamacjom.

2.5. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

2.6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych i wycofywania dotychczas oferowanych towarów, prowadzenia, odwoływania i modyfikowania zasad akcji promocyjnych. bez uprzedzenia klientów. Zmiana cen nie dotyczy towarów zamówionych przez klienta i zamówień przekazanych do realizacji.

2.7. Oferta Sklepu przeznaczona jest wyłącznie dla Klientów z Polski (adres wysyłki może być dowolny - na terenie Europy). Do każdego zamówienia Sklep wystawia fakturę VAT (nie wystawiamy faktur VAT na zagraniczny adres Klienta).


3. Przyjmowanie i realizacja zamówień

3.1. Zamówienia przyjmowane są przez obsługę Sklepu w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu oprogramowania Sklepu oraz telefonicznie pod numerem telefonu: 666 011 181 lub pocztą elektroniczną pod adresem: sklep@luba-group.com

3.2. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia, a w przypadku składania zamówienia telefonicznie lub pocztą elektroniczną - tylko po podaniu wszystkich informacji wymaganych w procesie zamówienia.

3.3. Złożenie zamówienia poprzez oprogramowanie Sklepu należy rozumieć proces przejścia wszystkich 4 etapów składania zamówienia i zatwierdzenie przyciskiem 'kupuję i płacę'. Potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku 'kupuję i płacę' wiąże się z obowiązkiem opłacenia zamówienia. Nie będzie już można dokonać zmian w koszyku.
Do realizacji zamówienia koniecznie jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email.

3.4. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia formularzy. W przypadku podania nieprawdziwych, nie pełnych lub błędnych danych - Sprzedający spróbuje skontaktować się z Kupującym w celu ich uzupełnienia lub sprostowania. Jeśli kontakt nie będzie możliwy, Sprzedający może odstąpić od umowy sprzedaży z powodu braku niezbędnych danych do realizacji zamówienia.

3.5. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 10 dni roboczych.

3.6. Klient może zmienić lub wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. W tym celu należy skontaktować się z obsługą Sklepu za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

3.7. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą i przelewem na konto sklepu.

3.8. Do wartości zamówienia doliczana jest opłata obejmująca koszt nadania przesyłki do Klienta zależna od wybranego sposobu płatności. Koszty przesyłki określone są w zakładce DOSTAWA i KOSZTY PRZESYŁKI. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie powyższej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach.


4. Odstąpienie od umowy

4.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 31.05.2014 roku o prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni (liczonym od momentu doręczenia przesyłki) odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia na piśmie przed jego upływem na: adres mailowy sklep@luba-group.com lub adres korespondencyjny: www.luba-group.com - MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce, wypełnienie formularza kontaktowego lub wypełnienie formularz odstąpienia od umowy.
W razie odstąpienia od umowy, Umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot wzajemnych świadczeń stron następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy odesłać na adres: www.luba-group.com - MOUTON interactive Krzysztof Baran, ul. Starowiejska 265, 08-110 Siedlce. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócone produkty (kwota łączna za produkty + koszt wysyłki w pierwszą stronę od Sklepu do Konsumenta) w terminie 14 dni kalendarzowych.
Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w odniesieniu do Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.


5. Reklamacje i gwarancje

5.1. Wszystkie oferowane produkty objęte są gwarancją ich producenta. W przypadku ewentualnych reklamacji, Klient powinien skontaktować się niezwłocznie z obsługą Sklepu telefonicznie 666 011 181 lub mailowo: sklep@luba-group.com .

5.2. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.

5.3. Wszelkie reklamacje są przyjmowane do realizacji najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

5.4. Klient sam zadecyduje czy towar zostanie wymieniony na inny pełnowartościowy, czy też Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.


6. Dane osobowe Klienta

6.1. Administratorem Państwa danych jest:
- operator sklepu - Krzysztof Baran, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą MOUTON interactive Krzysztof Baran, z siedzibą w Siedlcach i adresem: 08-110 Siedlce, ul. Starowiejska 265 (więcej informacji na temat zasad przetwarzania danych dostępne jest tutaj: www.mouton.pl/odo)
- producent, właściciel serwera, na którym znajduje się oprogramowanie do obsługi sklepu www.luba-group.com - LUBA Sp. z o.o., 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 71.

6.2. Uzyskane dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep zgodnie z przepisami prawa i wykorzystywane tylko w celu realizacji zamówienia Klienta.

6.3. Klient dodatkowo może wyrazić dobrowolną i odrębną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym Sklepu w celu otrzymywania informacji handlowych od właściciela Sklepu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty (newsletter). Podanie danych w tym celu jest dobrowolne.

6.4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

6.5. W celu zaprzestania przetwarzania danych, Klient jest zobowiązany do przesłania drogą elektroniczną prośby o usunięcie swoich danych osobowych z bazy danych. W przypadku usługi newsletter Klient może usunąć swoje dane osobowe również poprzez funkcję rezygnacji z subskrypcji umieszczonej w każdej wiadomości.


7. Pozostałe informacje

7.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 31.05.2014 r. o prawach konsumenta.

7.2 . Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem platformy ODR (online dispute resolution) dostępnej pod adresem elektronicznym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Europejska platforma ODR stanowi jeden wspólny punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, umożliwiający pozasądowe rozstrzyganie sporów dotyczących zobowiązań umownych, wynikających z zawartej internetowej umowy sprzedaży i / lub zawartej internetowej umowy o świadczenie usług.

7.3. Sprzedawca dopuszcza prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności:
- zamiany przepisów prawnych dotyczących prawa konsumenckiego i handlu elektronicznego,
- zmiany form płatności,
- zmiany sposobów dostawy,
- zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

7.4. Zmiany obowiązują w terminie 7 dni od momentu publikacji ich na stronie internetowej ze wskazaniem daty opublikowania zmian.
Jednolity tekst Regulaminu z wprowadzonymi zmianami zostanie zamieszczony na stronie internetowej sprzedawcy z oznaczeniem dnia jego obowiązywania.

7.5. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na złożone i realizowane zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji obowiązuje Regulamin aktualny w chwili złożenia zamówienia.

7.6. Niniejszy Regulamin został opublikowany dnia 19.08.2019 roku.

Pobierz regulamin w formacie PDF

DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU
DOŁĄCZ DO NAS NA INSTAGRAM